Apa Hukum Nadzar?

Ada yang masih ingat, Nadzar menitipkan anak yang akan dilahirkan untuk mengabdi di baitul maqdis dari Istri Imran? Atau Nazarnya Abdul Muthalib yang akan mengorbankan anaknya untuk ka’bah?

sebenarnya bagaimana hukum dari nadzar? apakah semua nadzar harus dipenuhi? bagaimana kalau tidak dilaksanakan?

DEFINISI NADZAR

Nadzar adalah mewajibkan suatu perkara atau perbuatan yang asalnya tidak wajib secara syariah. Seperti, bernazar melakukan shalat sunnah, berpuasa sunnah, bersedekah pada orang miskin apabila yang dikehendakinya tercapai. Niat utama adalah untuk semakin mendekatkan diri pada Allah (qurbah)

 

SYARAT PERKARA YANG DIJADIKAN NADZAR (AL MANDZUR BIHI)

1. Perkara ibadah. Seperti shalat sunnah, puasa sunnah, sadaqah. Perkara yang bukan bersifat ibadah seperti perkara maksiat atau perkara mubah (seperti makan dan minum) tidak sah nadzarnya.

2. Harta yang dijadikan nadzar harus menjadi hak milik pelaku nadzar saat bernadzar.

3. Bukan perkara fardhu atau wajib. Seperti shalat 5 waktu atau puasa Ramadan.

 

dari syarat di atas Nadzar yang bertentangan dengan perkara ibadah tidak masuk syarat. demikian juga menadzarkan amalan yang sudah wajib hukumnya.

MACAM-MACAM NADZAR

Dari segi isi kandungan nadzar, nadzar ada dua jenis, yaitu

(a) nadzar lajaj (نذر لجاج) yaitu bernazar dengan mencegah diri dari melakukan sesuatu. Seperti, “Saya besok tidak akan bepergian.”

(b) Nadzar mujazat yaitu nadzar (janji pada diri sendiri) untuk melakukan sesuatu. Nadzar majazat ini ada dua macam, sebagai berikut:

(1) Nadzar tabarrur, adalah nadzar yang dilakukan secara spontan tanpa dikaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu. Seperti, seseorang berkata, “Saya akan shalat sunnah besok.”
(2) Nadzar yang dikaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu. Seperti seseorang berkata, “Apabila anak saya sembuh, saya akan bersedekah pada fakir miskin.”

Sebagian ahli fiqh membagi nadzar menjadi dua macam yaitu:

(a) Nadzar mutlak adalah nadzar yang dilakukan tanpa mengaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu atau disebut nadzar tabarrur.

(b) Nadzar muqoyyad (muallaq) adalah nazar yang dilakukan apabila sudah berhasil dalam perkara yang diinginkan.

Dari segi perbuatan yang dinadzarkan, ia terbagi menjadi lima macam:

(1) Nazar taat dan ibadah seperti bernadzar untuk bersedekah.
(2) Nazar mubah seperti bernadzar untuk tidur
(3) Nazar maksiat. Contoh, bernadzar untuk berzina dengan artis.
(4) Nadzar makruh. Contoh, bernadzar untuk merokok.
(5) Nazar syirik. Contoh, bernadzar untuk menyembah berhala.
HUKUM MENUNAIKAN/MELAKSANAKAN NADZAR

(1) Nazar taat dan ibadah, hukumnya wajib ditunaikan dan bila dilanggar harus membayar kaffarah (tebusan).

(2) Nazar mubah, yaitu bernazar untuk melakukan suatu perkara yang mubah/diperbolehkan dan bukan ibadah maka boleh memilih melaksanakannya atau membayar kafarah. Sebagian ulama bahkan membolehkan untuk tidak menunaikan nadzarnya dan tidak perlu membayar kafarah (tebusan)

(3) Nazar maksiat, nazarnya sah tapi tidak boleh dilaksanakan dan harus membayar kaffarah. Sebagian ulama berpendapat tidak perlu membayar kafarah (tebusan) berdasarkan hadits Nabi:

لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد

Artinya: tidak ada nadzar dalam maksiat pada Allah … (HR Muslim)

(4) Nazar makruh, yaitu bernazar untuk melakukan perkara yang makruh maka memilih antara melaksanakannya atau membayar kaffarah.

(5) Nazar syirik, yaitu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah maka nazarnya tidak sah dan tidak ada kaffarah, akan tetapi harus bertaubat karena dia telah berbuat syirik akbar

HUKUM APABILA TIDAK MENUNAIKAN NADZAR

Apabila orang yang bernadzar tidak melakukan nadzarnya baik karena tidak mampu atau tidak mau, maka konsekuensinya melihat dulu jenis nadzarnya apakah termasuk nadzar ibadah, mubah, maksiat, makruh atau syirik. Intinya, harus membayar kafarah yamin (tebusan sumpah).

Urutan Kafarah Yamin (tebusan sumpah) bagi yang tidak melaksanakan nadzar adalah sebagai berikut (pilih salah satu, prioritas berdasar urutan):

a. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
c. Memerdekakan satu orang budak
d. Jika tidak mampu ketiga hal di atas, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama tiga hari.

referensi:

http://www.alkhoirot.net/2012/02/hukum-nadzar.html

Advertisements

Puasa Nabi Musa

Nabi Musa merupakan salah satu Nabi Allah yang suka melaksanakan puasa. Ada banyak cara berpuasa untuk umat Nabi Musa.
1. puas tidak makan dan minum
Perintah melaksanakan puasa bagi umat Nabi Musa merupakan rentetan dari kewajiban puasa yang diwajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW, seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 183. Puasa yang dijalankan oleh Nabi Musa beserta umatnya jauh lebih berat dari pada puasa nabi Muhammad SAW. Mereka diwajibkan berpuasa selama 40 hari 40 malam.
Dalam Kitab Perjanjian Lama, puasa Nabi Musa merupakan cikal bakal puasa bagi umat Nabi Isa karena jenis puasanya juga sama. Bahkan, Nabi Musa berpuasa di Gunung Sinai ketika mendapatkan perintah ALLAH SWT. Masalah puasa nabi Musa ini tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama (Keluaran 34: 29): “Musa berada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air dan ia menuliskan padaloh itu segala perktaan perjanjian, yakni kesepuluh firman”. Hal ini kemudian yang dikenal sebagai 10 Firman Tuhan. Setelah melakukan puasa selama itu, Musa mengalami perubahan yang sangat dahsyat. dari wajahnya keluar cahaya yang menakjubkan bagi setiap orang yang memandangnya. Hal ini tertulis dalam Perjanjian Lama (Keluaran 34:30). Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia berbicara dengan Allah SWT.
2. Puasa berpantang tidak melakukan sesuatu
Ada pula puasa yang dianjurkan pada Musa, yaitu berpantang tidak boleh melakukan sesuatu. Termaktub dalam Perjanjian Lama (keluaran: 34:14) bahwa Musa diharuskan memelihara Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dengan ketentuan, selama 7 hari lamanya, Musa tidak boleh makan roti yang beragi. Hal itu ditetapkan dalam Bulan Abid, sebagai peringatan Musa dan kaumnya keluar dari Mesir atas kejaran Raja Fir’aun.
3. Puasa mengurangi makan
Jika kita meneliti kitab Perjanjian Lama, antara bahasa orang Yahudi, Aramaik, Arab dan Ethiopia ternyata menggunakan kata yang sama, yaitu Shaum (menahan nafsu). Kata ini berarti menghentikan aktivitas makan, minum, dan nafsu sekaligus menandai ungkapan penyesalan atas doa yang diperbuatnya. Oleh karena terjadi penyimpangan ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan Kitab Perjanjian Lama, akhirnya tradisi puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi terdahulu sekarang ini sudah jauh berubah. Sementara Nabi Yusuf berpuasa ketika berada dalam penjara bersama para pesalah lainnya. Kebiasaan berpuasa ini juga beliau terapkan ketika menjadi pembesar Mesir dan menjawat sebagai menteri ekonomi negeri tersebut. ”Kerana aku khuwatir apabila aku kenyang, nanti aku akan melupakan perut fakir miskin.”
referensi:

Maryam, Ibunda Al-Masih

Bagi kebanyakan orang yahudi (yang lahir pada masa kenabian zakaria) kelahiran anak perempuan adalah aib keluarga. anak peremuan dianggap sebagai pembawa kesialan. Ini yang menyebabkan kelahiran Maryam Bin Imran dianggap menurunkan derajat keluarga imran.

(Ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (3:35)

Ketika tahu anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, istri Imran menamai anaknya Maryam, dan istri Imran meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah dan melindunginya dari syetan.

Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.” (3:36)

Nama Maryam bagi kaum yahudi semakna dengan seorang ahli ibadah yang saleh. orang-orang saleh itu umumnya adalah penjaga kuil (Sulaiman / Baitul Maqdis). ini adalah pekerjaan laki-laki. sejak kuil sulaiman di bagun, belum ada seorang wanita pun yang berkhidmat di sana. Nazar istri imran (Hanna) tidak bisa diterima ahli kitab yahudi. ini adalah penghinaan!

Keluarga Imran semakin terpuruk. Al Masih (Nabi sang penyelamat yahudi) yang dijanjikan akan terlahir dari keluarga Imran, belum terwujud. Istri Imran melahirkan bayi perempuan. Nazar istri Imran pun menjadi perdebatan di lingkungan kuil.

seharusnya nazar itu batal! beberapa kerabat menghasut Hanna agar tidak membatalkan Nazarnya. Namun, Hanna bertekad untuk melaksanakan nazarnya.

Atas petunjuk Allah melalui Nabi Zakaria, Allah menerima nazar istri Imran lalu memerintahkan Zakaria sebagai pengasuh dan pemelihara Maryam. Menurut para ahli tafsir Nabi Zakaria itu adalah paman Maryam.

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. (3:37)

Maryam tumbuh menjadi wanita yang kerjanya setiap hari hanya beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di Rumah-Nya di Baitul Maqdis.

Maryam adalah wanita yang paling istimewa. bukan hanya karena kedalaman ilmu agamanya dan karomah yang dibawanya, melainkan karena Maryam adalah wanita yang melahirkan Nabi Isa. penciptaan satu-satunya manusia hanya dari wanita.

Bersambung . . .

Referensi

http://www.intipsejarah.com/2014/08/sejarah-hidup-siti-maryam-alaihi-salam.html

http://ruhdiyatayyubiahmad.blogspot.co.id/2012/08/surah-ya-sinjantung-al-quran-bab-49.html

 

 

Belajar operasi himpunan dengan coreldraw

Mari menggambar dengan bantuan operasi himpunan

  1. Operasi himpunan gabungan

Operasi gabungan dalam coreldraw menggunakan Weld.

Caranya:

Blok dua gambar atau lebih maka akan muncul pilihan Weld (bentuk nya dua daerah persegi yang digabungkan). Pilih dan klik.

gabungan himpunan

Maka akan terbentuk gambar:

hasil gabungan himpunan

  1. Operasi himpunan irisan

Operasi gabungan dalam coreldraw menggunakan Intersect

Caranya:

Blok dua gambar maka akan muncul pilihan Intersect (bentuknya irisan dua persegi yang diarsir). Pilih dan klik.

irisan himpunan

Setelah dapat hasil hapus gambar ke 2  sehingga hanya ada irisan dan gambar 1 saja.

hasil irisan himpunan

  1. Operasi selisih

Untuk operasi selisih kita harus hati-hati, urutan gambar/himpunan menentukan.

Operasi selisih himpunan A oleh B adalah semua himpunan A yang bukan himpunan B.

Dalam coreldraw kita dapat menggunakan Back minus front.

Caranya blok dua gambar yang akan diselisisihkan kemudian klik Back minus front

selisih himpunan.jpg

Hasilnya, gambar ke 2 akan hilang

hasil selisih himpunan

Demikianlah operasi himpunan yang di gunakan dalam coreldraw.

 

Ada yang tahu apa yang kita gambar?

Ini dia hasilnya******

gambar hasil operasi himpunan.png

Kalau sudah mahir kita juga dapat membuat gambar wajah dari foto

Oksana N.png

Ini Oksana Neveselaya. Berhubung belum bisa buat rambut, saya gambar pakai jilbab.

Mengatasi Psikosomatis

Bagi Individu gifted Psikosomatis adalah tanda adanya ketidak-nyamanan diri pribadinya dengan lingkungan. Psikosomatis bahkan bisa terjadi di usia dini. ini adalah bagian dari komitmen yang tinggi terhadap tugas. Anak-anak gifted ini punya potensi imajinasi yang tinggi, karena itu tidak jarang mereka merasa menanggung beban seluruh dunia. mereka merasa dapat berkontribusi di dunia tetapi kemampuan dasarnya belum tercapai. al hasil stress dapat muncul pada anak gifted.

Gangguan psikosomatis atau somatisasi adalah gangguan psikis yang menyebabkan gangguan fisik. Dengan kata lain, psikosomatik adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran negatif dan/atau masalah emosi. Masalah emosi itu antara lain rasa berdosa, merasa punya penyakit, stress, depresi, kecewa, kecemasan atau masalah emosi negatif lainnya. Gangguan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak pun bisa mengalaminya.
Untuk memahami terjadinya penyakit psikosomatis kita perlu mencermati hukum pikiran dan pengaruh emosi terhadap tubuh. Ada banyak hukum yang mengatur cara kerja pikiran, salah duanya adalah:
• Setiap pikiran atau ide mengakibatkan reaksi fisik.
• Simtom yang muncul dari emosi cederung akan mengakibatkan perubahan pada tubuh fisik bila simtom ini bertahan cukup lama.

Penyebab psikosomatis adalah chronic stress, stres ini bertahan lebih lama dan bila manusia telah ada ditahap stres ini biasanya akan terus menerus diserang pikiran2nya sendiri sampai kondisi fisik maupun mentalnya semakin melemah. Kita sering mendengar physical breakdown, hal ini terjadi karena manusia biasanya tidak sadar ataupun menyangkal kalau sedang mengalami stres yang pada tahap tertentu mengakibatkan tubuhnya kelelahan. Kondisi semacam ini biasanya ditandai dengan gejala gatal-gatal, adanya jerawat, mual, pusing, rambut rontok atau sakit maag. Akan tetapi jika gejala ini semakin intens bisa menyebabkan muntah darah, serangan jantung, stroke, kejang – kejang bahkan menderita kanker.
Penderita psikosomatis ketika diperiksa secara medis tidak ditemukan penyebabnya walau si penderita merasakan sakit. Gejala yang muncul pada setiap penderita psikosomatis ini ada yang sama ada juga yang berbeda tergantung dari ketahan tubuh manusia tersebut bagian fisik manakah yang paling lemah saat stres menyerang. Oleh sebab itulah maka perlunya kita menjaga ketahanan tubuh kita tetap prima.

beberapa solusi untuk menghindari terjadinya stres dan sembuh dari psikosomatis yaitu :
1. Hidup dengan pola pikir positif
Ajarkan anak cara memandang dunia dengan sudut pandang positif. karena ketika kita positif maka kita bisa menerima hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehingga kita akan terhindar dari stres.
2. Realistis
Ajarkan tentang potensi dan kemampuan Anak, Anak Gifted sering kali merasa sangat percara diri dengan potensinya akan tetapi beberapa kemampuannya belum memadai. ajarkan tujuan-tujuan / impian-impian yang dapat mereka jangkau dalam waktu dekat. Manusia yang realistis lebih dapat menerima kenyataan, dapat pasrah dan menerima apa adanya.
3. Lawan
Jika Anak Gifted stress mereka akan “lebay berlebihan”. logika berpikirnya berkelana terlalu luas dan mengarah pada akar masalah adalah dirinya. menyalahkan diri sendiri. stress harus dilawan atau dikalahkan dengan kekuatan dari dalam diri manusia itu sendiri yaitu berpikiran positif.
4. Sehat jasmani dan rohani
Adakalanya Energi Anak Gifted sangat besar. keingintahuan yang menggebu-gebu terhadap suatu masalah membuat mereka kurang menjaga pola hidup sehat. Menjalankan pola hidup yang benar dengan mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, cukup tidur dan berolah raga. Lakukan relaksasi, meditasi, yoga atau dapat dengan meluangkan waktu untuk berlibur melepaskan dari  kepenatan rutinitas kita sehari-hari.

referensi:

http://nataliyanagigih.blogspot.co.id/2010/10/psikosomatis.html

 

Hewan Terbawa Hujan

Hujan yang menurunkan Air, itu sudah biasa. Jika hujan menurunkan makanan mungkin ini fenomena langka!

Menurut kepercayaan populer , fenomena ini terjadi ketika Pastor José Manuel Subirana , seorang kudus dari Spanyol dan misionaris Katolik yang mengunjungi Honduras sejak 1856-1864 , menemui beberapa orang miskin. Melihat penderitaan mereka , ia berdoa kepada Allah selama 3 hari dan 3 malam terus-menerus agar keajaiban terjadi dan memberi makanan kepada mereka . Hujan ikan terjadi , dan sejak itu terjadi di semua bagian dunia . Orang-orang lokal Honduras merayakan fenomena ini setiap tahun dengan sebuah festival yang dikenal sebagai Lluvia de Peces .

Non-Aqueous Rain
Hujan non-air adalah fenomena meteorologi tidak menentu di mana hewan turun seperti hujan dari langit. Peristiwa-peristiwa tersebut telah dilaporkan di banyak negara sepanjang sejarah.

Kasus yang dilaporkan mengungkapkan jatuh ubur-ubur, laba-laba, burung, ikan, kodok dan bahkan bagian dari sapi dari langit.

Non-Aqueous Rain
Non-Aqueous Rain
Kerela, India, Februari 12, 2008
Non-Aqueous Rain
Loreto, Agusan del Sur, Philippines, Januari 13, 2012
Non-Aqueous Rain
Ishikawa Prefecture, Japan, Juni 2009 (hujan kodok terjadi sepanjang bulan)
Non-Aqueous Rain
Laba-laba jatuh dari langit, Argentina, April 6, 2007
Non-Aqueous Rain
Cacing jatuh dari langit Jennings, Louisiana, Juli 11, 2007.
Non-Aqueous Rain
Banyak hipotesis oleh para ilmuwan bahwa angin kencang berada di balik ini . Angin yang menjadi intens selama tornado atau waterspouts, perjalanan melalui wadah air mengangkut makhluk seperti ikan atau katak dan kemudian membawa mereka bermil-mil. Angin ini memiliki kapasitas untuk membawa hewan sampai jarak yang sangat jauh. Namun, misteri ini tidak pernah benar-benar dipecahkan.
Setelah hewan yang dilepaskan ke tanah , mereka kadang-kadang bahkan bertahan hidup. Dalam beberapa kasus , hewan tidak jatuh dalam keadaan utuh , tetapi bagian tubuh mereka tercabik. Dalam kasus lain binatang mati beku karena mereka terbawa ke altitude yang tinggi .
André – Marie Ampere adalah ilmuwan pertama yang menjelaskan fenomena hewan jatuh dari langit dengan hipotesis yang kuat yang menunjukkan bahwa katak dan kodok yang berkeliaran dalam kelompok menjadi rentan terhadap angin kencang , yang akhirnya membawa mereka ke tempat yang jauh.
Fenomena hujan no-air ini masih menjadi misteri. Bagaimana angin mengangkat hewan-hewan sejenis ke langit dan menurunkannya bersamaan dengan hujan? Dari mana hewan – hewan tersebut di ambil? masih banyak yang belum dapat dipecahkan.
referensi:

Asal Muasal Virus komputer

pemilik komputer harus berhati-hati dengan serangan virus. jika pengamanan komputer kurang, serangan virus dapat saja menyerang semua program komputer. Virus komputer sangat dihindarai pemilik perangkat komputer.

Tahukan Anda Virus komputer pada awal perkembangannya adalah permainan untuk mengisi waktu luang ilmuan komputer?

pada tahun 1960 di AT&T Bell Laboratory yang merupakan laboratorium komputer raksasa di dunia, pada saat rehat para ilmuwan komputer yang bekerja di laboratorium tersebut membuat sebuah permainan yang disebut dengan Perang Program atau Core War. Core War itu sendiri adalah membuat suatu program yang dibuat guna menyerang, memperbaiki dan memusnahkan.

Pemenang dalam permainan program ini yaitu pemilik program yang memiliki sisa program terbanyak dalam waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya virus termasuk sebuah program/software, namun virus diciptakan untuk hal-hal yang berdampak merugikan.

Sekitar tahun 1983, Frederick B. Cohen, Seorang ilmuwan komputer Amerika dan dikenal sebagai penemu teknik pertahanan virus komputer, menulis sebuah program yang dapat menguasai sebuah sistem operasi komputer. Program tersebut merupakan salah satu virus komputer pertama. Dengan memodifikasi mereka untuk menyertakan versi atas hasil revolusi dari diri mereka sendiri.” Cohen menciptakan virus Unix, yang menjadi virus komputer pertama. Saluran distribusi virus, di antaranya dapat melalui komputer rumahan seperti Apple II, atau Amiga, melalui floppy disk, dan kemudian melalui jaringan Internet, juga software bajakan. Pada dasarnya, virus terdiri dari virus boot sector, dan virus file.

Pada tahun 1986, virus Brain boot sector menyebar ke seluruh dunia. Tanpa niat buruk, seorang remaja Pakistan yang ingin melacak perangkat lunak bajakan medis, melakukannya menggunakan Brain. Kemudian, Brain dikenal sebagai salah satu virus paling berbahaya.

Pada akhir 1980-an, terkuak juga virus virus Cascade, dengan pengoperasian perangkat lunak berbahaya. Cascade dapat menghancurkan file secara tiba-tiba, dan dapat menyerang sewak tuwaktu dengan malware yang tidak terdeteksi. Namun, sebenarnya tidak ada yang hancur, hanya saja menyembunyikan dan menyalin file-nya secara diam-diam. Pada awal tahun 90-an, beredar juga program dan virus jahat yang semakin mengancam. Pada tahun 1991, sudah lebih dari 300 virus yang beredar. Sampai tahun 2001, terjadi serangan virus secara besar-besaran yang membuat serangan virus melalui email, dari keseluruhan pengguna komputer, 90 persen terinfeksi. Pada tahun yang sama, worm Klez melihat kepanikan global tentang enam dari sepuluh infeksi menyerang para penggunanya, Tiga tahun kemudian, MyDoom membawa lalu lintas internet ke peranti virtual. Yang paling banyak digunakan saat ini. Karena itu, ada baiknya kita mulai peduli terhadap data yang kita miliki, meskipun ada di dakam perangkat mobile.

Referensi:

https://teknorus.com/sejarah-virus-komputer/

http://ilmupengetahuan.org/sejarah-perkembangan-virus-komputer/