Puasa Umat Terdahulu

Perintah berpuasa Ramadhan turun ketika rasulullah berusia 58 tahun. Namun sebelum perintah puasa ramadhan ada, Rasulullah gemar berpuasa. Syariat puasa yang digunakan adalah syariat Umat terdahulu.

Mari kita bandingan gambaran puasa umat terdahulu dari kitabnya.

Taurat

Macam-macam Puasa Dalam Taurat (Perjanjian Lama)

1.    Puasa hari perdamaian (Imamat 16:29; Imamat 23:27; Bilangan 29:7)
2.    Puasa tahunan (Zakharia 8:19)
3.    Penetapan Puasa (Ester  9:29)
4.    Puasa sewaktu-waktu untuk perorangan (2Samuel 12:19)
5.    Puasa sewaktu-waktu  untuk bersama-sama (Hakim 20:26; Yoel 1:14)
6.    Puasa dukacita (1Samuel 31:11;2Samuel 1:11;2Samuel 3:35; Nehemia 9:1; Ester 4:3; Mazmur 35:13)
7.    Puasa pertobatan (1Samuel 7:6; 1Raja 21:27; Nehemia 9:1; Daniel 9:3; Yunus 3:5)
8.    Puasa merendahkan diri (Ester 8:21; Mazmur 69:11)
9.    Puasa untuk memperoleh pertolongan Allah (Keluaran 34:28; Ulangan 9:9; 2Samuel 12:16 ; 2Samuel 12:23; 2Tawarikh 20:3; Ezra 8:21
10. Puasa menggantikan orang lain( Ezra 10:6; Ester  4:15)
11. Puasa untuk mendapat perhatian dari Allah (Yesaya 58:3)
12. Puasa harus dengan kelakuan baik (Yesaya 58:5; Yeremia 14:11  ; Zakharia7:4

Cara Berpuasa Umat Terdahulu

1.    Berpuasa tidak makan dan tidak minum empat puluh hari empat puluh malam .(Matius 4:2)
2.    Orang-orang Yahudi berpuasa dua kali seminggu (Lukas 18: 12)
3.    Puasa empatpuluh hari empat puluh malam  (Keluaran 34:28 )
4.    Puasa pada bulan kesembilan  (Jeremia 36: 9)
5.    Puasa dengan tidak makan dan tidak minum sehingga kurus.  (Mazmur 109:24 )
6.    Berpuasa sampai senja. (Hakim 20:26)
7.    Berpuasa sampai matahari terbenam .  (2Samuel 1: 12)
8.    Berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah . (Nehemia 1:4 )
9.    Membacakan perkataan-perkataan TUHAN kepada  orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan . (Jeremia 36:6)

Injil

Macam-macam Puasa Dalam Injil (Perjanjian Baru)

1.    Puasa hari perdamaian (Kisah rasul 27:9)
2.    Puasa Senin – Kamis (Lukas 18:11)
3.    Puasanya orang saleh (Lukas 2:36)
4.    Puasanya Yesus seperti puasanya Musa dan Elia 40 hari (Matius 4:1; Keluaran 34:28; 1Raja 19:1-9)
5.    Puasa untuk menghadap Allah  (Matius  6:16)
6.    Puasa bagi yang baru percaya (Matius  9:14)
7.    Puasa untuk memilih seseorang (Kisah rasul 13:2: Kisah rasul 14:23)
8.    Puasanya Paulus  (2Korintus 6:4); 2Korintus 11:27)
9.    Puasa untuk mengusir setan (Matius 17:21; Markus 9:29)

Puasa Yang Tercatat Dalam Taurat (Perjanjian Lama)

1.    Puasa Musa, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum (Kel 24:16 dan Kel 34:28)
2.    Puasa Daud, tidak makan dan semalaman berbaring di tanah (2 Sam 12:16)
3.    Puasa Elia, 40 hari 40 malam berjalan kaki (1 Raj 19:8)
4.    Puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum (Est 4:16)
5.    Puasa Ayub, 7 hari 7 malam tidak bersuara (2:13)
6.    Puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih (Dan 1:12), doa dan puasa (Dan 9:3), berkabung selama 21 hari (Dan 10:2)
7.    Puasa Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan (Yunus 1:17)
8.    Puasa Niniwe, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat jahat (Yunus 3:7)

Puasa Yang Tercatat Dalam Injil (Perjanjian Baru)

1.    Puasa Yesus, 40 hari 40 malam tidak makan (Mat 4:2)2.    Puasa Yohanes pembabtis, tidak makan dan tidak minum (Mat 11:18)
3.    Puasa Paulus, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum dan tidak melihat (Kis 9:9)
4.    Puasa Jemaat mula-mula, untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan (Kis 13:2-3)

 

sebelum perintah berpuasa, rasul mengikuti puasa umat terdahulu. tetapi setelah turun wahyu syariat baru dalam Qs 22/67, sayariat lama tidak dipakai lagi.

“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. 68. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: “Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan”. 69. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu ber-selisih padanya”

referensi:

http://1ahad.blogspot.co.id/2013/07/anjuran-puasa-menurut-yahudi-kristen.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s