Ten Commandment: Syariat Mengesakan Allah dalam Taurat

Nabi Musa kalamullah merupakan salah satu nabi yang penting dalam islam dan kristen. Islam mengklaim ajaran yang dibawa Nabi Musa adalah agama tauhid. begitu juga Kristen, Mariam (ibunda Nabi Isa) adalah penganut ajaran yang di bawa nabi Isa. dikesempatan kali ini akan di bahas bagaimanan tuntunan ajaran Nabi Musa dan perbandingannya dengan islam..


10 perintah tuhan dalam alkitab
TEN COMMANDMENTS: HUKUM TAURAT  YANG TERTULIS DALAM AL QURAN

1. TIADA TUHAN SELAIN ALLAH
Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Al-hasyr: 23)

2. JANGAN MENYEMBAH BERHALA
Qs.Al-Baqarah 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[1], padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 22)

3. JANGAN MEMPERSEKUTUKAN TUHAN
Qs. An-nisaa 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
(QS. An-nisaa: 116)

4. KUDUSKAN HARI SABAT
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[2]. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(QS. Al Jumu’ah: 9)

Khusus untuk hari Jum’at, umat islam memiliki syariat baru dari nabi Muhammad SAW, sehingga hari yang ditentukan untuk ibadah adalah hari Jum’at, bukan lagi hari Sabtu atau Sabbat. Ini bukan menghapuskan hukum hari ibadah melainkan menggenapinya dengan menjadikan Jum’at sebagai hari ibadah umat Islam.

5. HORMATI ORANG TUAMU
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia[3].(QS. Al-Israa’: 23).
6. JANGAN MEMBUNUH
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.
(QS. An-Nisa:93)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu[4]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(QS. An-Nisaa:29)

7. JANGAN BERZINAH
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin[5].
(QS. An-Nuur: 3)
8. JANGAN MENCURI
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS. Al-Maa’idah: 38)
9. JANGAN BERSUMPAH PALSU (BERSAKSI DUSTA)

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(QS. An Nahl : 91)
 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.  Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Maa’idah : 8)
10. JANGAN MENGINGINI MILIK ORANG LAIN
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf[7], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
(QS. Al-Baqarah:180)
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu[8]. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
(Qs. An Nisaa’: 2).
Dalam versi ahli kitab larangan ini berupa: jangan menginginkan rumah orang lain, jangan menginginkan istri orang lain, jangan menginginkan budak laki-laki dan budak perempuan orang lain, jangan menginginkan lembu atau keledai ataupun harta benda lain yang di miliki orang lain. inti ajaran ini adalah larangan memiliki sifat dengki.
demikianlah ten commandments  yang diyakini para Ahli Kitab. Islam tidak menghapus ajaran Nabi Musa, adapun tentang hari sabat (sabtu) islam mengantinya dengan hari jumat. Dari kesamaan Syariat ini maka tidak salah Islam jika islam mengklaim Nabi Musa Kalamullah sebagai Nabi Umat Islam yang menjalankan syariat mengesakan Allah.
referensi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s